Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
14.10.2023 :: 19:42
Українські підприємці оцінили ризики та переваги «промислового безвізу»

Укладання Угоди АСАА («Промисловий безвіз») дасть додатковий поштовх розвитку економіки України, сприятиме залученню українського бізнесу в європейські ланцюжки доданої вартості та подальшій економічній інтеграції української економіки в європейський ринок. Про це йшлося на Міжнародному форумі «Промисловий безвіз» (АСАА) в системі відновлення та розвитку економіки України», передає «Укрінформ» із посиланням на прес-службу Мінекономіки.

«Готуючись до подолання викликів війни та до розбудови і відновлення економіки України в післявоєнний період, ми маємо консолідувати
зусилля щодо збільшення експорту для майбутнього економічного зростання України. Нові можливості відкриває набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. У межах експортного напряму маємо використовувати такі можливості та інструменти, як просування українських товарів та послуг за кордоном, розвиток експортних компетенцій українського бізнесу, дослідження зовнішніх ринків, організація участі українських експортерів у міжнародних заходах», - заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Під час Форуму зазначалося, що Україна пройшла довгий шлях під час підготовки до укладення Угоди АСАА і здійснила низку суттєвих заходів.

У межах попередньої оціночної місії проведено оцінювання виконаних українською стороною імплементаційних заходів. Його результати свідчать про прогрес у наближенні законодавства України щодо національної інфраструктури якості та законодавства про промислову продукцію з базовими положеннями ЄС. Водночас українській стороні необхідно виконати «домашнє завдання» щодо врахування рекомендацій експертів.

У Мінекономіки наголосили, що Україна потребує підтримки ЄС для переходу до наступного етапу підготовки до «промислового безвізу» та його укладання.

«...Під час форуму ми не лише почули позитивні оцінки вже зробленого, а й побачили готовність партнерів допомагати Україні далі рухатись на шляху наближення національних норм і правил до європейських. Маємо мету - запровадження «промислового безвізу» з Європейським Союзом та йдемо до неї. Також важливим є те, що участь у Форумі європейського бізнесу і європейських партнерів забезпечила створення площадки для комунікації і налагодження взаємовигідних зв’язків. Відкрита дискусія дозволила вітчизняним підприємцям більш чітко оцінити ризики та переваги «промислового безвізу», отримати орієнтири для подальшої роботи», - підсумував результати форуму Кіндратів.

Міжнародний форум «Промисловий безвіз» (АСАА) в системі відновлення та розвитку економіки України» організований з ініціативи департаменту технічного регулювання Мінекономіки в рамках проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA та за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні».

У заході взяли участь представники європейських та міжнародних організацій, Представництва Європейського Союзу в Україні, національного органу стандартизації, Національного агентства з акредитації, державних підприємств, що провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та акредитації, виробників та бізнесу.

Джерело: «Укрінформ»

 

Украинские предприниматели оценили риски и преимущества «промышленного безвиза»

Соглашение АСАА («Промышленный безвиз») даст дополнительный толчок развитию экономики Украины, будет способствовать привлечению украинского бизнеса в европейские цепочки добавленной стоимости и дальнейшей экономической интеграции украинской экономики в европейский рынок. Об этом шла речь на Международном форуме «Промышленный безвиз» (АСАА) в системе восстановления и развития экономики Украины», передает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

«Готовясь к преодолению вызовов войны и к развитию и восстановлению экономики Украины в послевоенный период, мы должны консолидировать усилия по увеличению экспорта для будущего экономического роста Украины. Новые возможности открывает обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. В рамках экспортного направления должны использовать такие возможности и инструменты, как продвижение украинских товаров и услуг за рубежом, развитие экспортных компетенций украинского бизнеса, исследование внешних рынков, организация участия украинских экспортеров в международных мероприятиях», - заявил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Во время Форума отмечалось, что Украина прошла долгий путь при подготовке к заключению Соглашения АСАА и предприняла ряд существенных мер.

В рамках предварительной оценочной миссии проведена оценка выполненных украинской стороной имплементационных мероприятий. Его результаты свидетельствуют о прогрессе в приближении законодательства Украины о национальной инфраструктуре качества и законодательстве о промышленной продукции с базовыми положениями ЕС. В то же время, украинской стороне необходимо выполнить «домашнее задание» по учету рекомендаций экспертов.

В Минэкономики подчеркнули, что Украина нуждается в поддержке ЕС для перехода к следующему этапу подготовки к «промышленному безвизу» и его заключению.

«...Во время форума мы не только услышали положительные оценки уже сделанного, но и увидели готовность партнеров помогать Украине дальше двигаться по пути приближения национальных норм и правил к европейским. Цель - введение «промышленного безвиза» с Европейским Союзом и идем к ней. Также важно то, что участие в Форуме европейского бизнеса и европейских партнеров обеспечило создание площадки для коммуникации и налаживания взаимовыгодных связей. Открытая дискуссия позволила отечественным предпринимателям более четко оценить риски и преимущества «промышленного безвиза», получить ориентиры для дальнейшей работы», - подытожил результаты форума Киндратив.

Международный форум «Промышленный безвиз» (АСАА) в системе восстановления и развития экономики Украины» организован по инициативе департамента технического регулирования Минэкономики в рамках проекта международного сотрудничества ReACT4UA и при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Общественного союза поддержки реформ в Украине».

В мероприятии приняли участие представители европейских и международных организаций, Представительства Европейского Союза в Украине, национального органа стандартизации, Национального агентства по аккредитации, государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации, производителей и бизнеса.

Источник: «Укрінформ»

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}