Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Рынки и компании
15.04.2023 :: 11:52
НБУ прогнозує зростання економіки України у 2023 р.

За даними Держстату, у 2022 р. реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 29,1% - найглибше річне падіння економіки за всю історію України. Вже цього року очікується зростання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, основною причиною падіння ВВП стала повномасштабна війна, розпочата РФією 24 лютого 2022 р., та пов'язані з нею наслідки. Йдеться, зокрема, про окупацію окремих територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокаду чорноморських портів та розрив логістичних
зв'язків, масштабну міграцію.

«Поєднання цих наслідків призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту», - йдеться в огляді.

Найбільші втрати економіка зазнала у перші місяці повномасштабної війни. Вже у І кв. 2022 р. падіння економіки склало 14,9%. Це стало наслідком не тільки повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а й значного зростання ризиків напередодні, що негативно вплинуло на ділові та споживчі настрої. У ІІ кв. 2022 р. реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному обчисленні.

Проте військові успіхи ЗСУ, а також антикризові заходи НБУ та Кабміну за підтримки міжнародних партнерів дозволили поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію. Забезпечення безперебійного функціонування банківської та платіжної систем, фіксація офіційного курсу при одночасному введенні обмежень на валютно-обмінні операції та рух капіталу були одними з тих заходів, які стримали розгортання панічних настроїв та суттєво знизили невизначеність для населення та бізнесу. Це заклало підвалини для пожвавлення економічної діяльності після першого шоку війни, наголошують експерти Нацбанку.

За даними НБУ, ще навесні з'явилися перші ознаки відновлення економічної активності, яке тривало влітку та на початку осені. Цьому сприяли поступове налагодження логістики, релокація підприємств, переорієнтування низки видів діяльності на військові потреби, подальше звільнення окупованих територій та повернення частини внутрішньо переміщених осіб та вимушених мігрантів до місць постійного проживання, а також відкриття «зернового коридору». Внаслідок падіння реального ВВП сповільнилося до 30,6% у річному обчисленні у ІІІ кв.

Наприкінці року відновлення економіки перервалося через наслідки масштабних атак РФії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в Україні. Значна частина підприємств адаптувалася навіть до перебоїв з енергопостачанням, закуповуючи кошти автономного енергоживлення, але працювала на нижчому рівні потужностей. Інша частина бізнесу не могла пристосуватися до таких умов через особливості виробничих процесів та обмеженість фінансових ресурсів. Дефіцит електроенергії призвів до поглиблення падіння ВВП у IV кв. - до 31,4% у річному вимірі.

Фактичне падіння економічної активності в 2022 р. було меншим за прогнози багатьох організацій на початку повномасштабного вторгнення, а також краще за оцінку Національного банку в січні. «Кращі економічні результати порівняно з початковими прогнозами зумовлювалися стрімким нарощуванням бюджетних видатків, насамперед на оборону та безпеку, що підтримало державне споживання та інвестиції, а також швидшою адаптацією населення та бізнесу до військових умов, у т.ч. до перебоїв з енергопостачанням наприкінці року», - наголошують у Нацбанку.

За даними НБУ, на початку 2023 р. економіка повернулася до відновлення завдяки значно кращій ситуації в енергетиці, подальшому пристосуванню бізнесу та населення до умов війни та міжнародної підтримки.

«Очікується, що економіка й надалі пожвавлюватиметься і цього року вдасться уникнути падіння реального ВВП», - йдеться в огляді.

Джерело: РБК-Україна

 

НБУ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 г.

По данным Госстата, в 2022 г. реальный валовой внутренний продукт сократился на 29,1% - самое глубокое годовое падение экономики за всю историю Украины. Уже в этом году ожидается рост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, основной причиной падения ВВП стала полномасштабная война, начатая РФией 24 февраля 2022 г., и связанные с ней последствия. Речь идет, в частности, об оккупации отдельных территорий, разрушении инфраструктуры и производственных мощностей, блокаде черноморских портов и разрыве логистических связей, масштабной миграции.

«Сочетание этих последствий привело к резкому сокращению потребительского спроса, инвестиционной деятельности, экспорта», - говорится в обзоре.

Наибольшие потери экономика понесла в первые месяцы полномасштабной войны. Уже в I кв. 2022 г. падение экономики составило 14,9%. Это стало следствием не только полномасштабного вторжения с 24 февраля, но и значительного роста рисков накануне, что негативно отразилось на деловых и потребительских настроениях. Во ІІ кв. 2022 г. реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении.

Однако военные успехи ВСУ, а также антикризисные меры НБУ и Кабмина при поддержке международных партнеров позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Обеспечение бесперебойного функционирования банковской и платежной систем, фиксация официального курса при одновременном введении ограничений на валютно-обменные операции и движение капитала были одними из тех мер, которые сдержали развертывание панических настроений и существенно снизили неопределенность для населения и бизнеса. Это заложило устои для оживления экономической деятельности после первого шока войны, отмечают эксперты Нацбанка.

По данным НБУ, еще весной появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени. Этому способствовали постепенное налаживание логистики, релокация предприятий, переориентация ряда видов деятельности на военные нужды, дальнейшее освобождение оккупированных территорий и возврат части внутренне перемещенных лиц и вынужденных мигрантов в места постоянного проживания, а также открытие «зернового коридора». В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ кв.

В то же время, в конце года восстановление экономики прервалось из-за последствий масштабных атак РФии на энергетическую инфраструктуру, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в Украине. Значительная часть предприятий адаптировалась даже к перебоям с энергоснабжением, закупая средства автономного энергопитания, но работала на более низком уровне мощностей. Другая часть бизнеса не могла приспособиться к таким условиям из-за особенностей производственных процессов и ограниченности финансовых ресурсов. Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в IV кв. - до 31,4% в годовом измерении.

Фактическое падение экономической активности в 2022 г. было меньше прогнозов многих организаций в начале полномасштабного вторжения, а также лучше оценки Национального банка в январе. «Лучшие экономические результаты по сравнению с первоначальными прогнозами обусловливались стремительным наращиванием бюджетных расходов, прежде всего на оборону и безопасность, что поддержало государственное потребление и инвестиции, а также более быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям, в т.ч. к перебоям с энергоснабжением в конце года», - отмечают в Нацбанке.

По данным НБУ, в начале 2023 г. экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.

«Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП», - говорится в обзоре.

Источник: РБК-Україна

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}